Casspir Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Casspir

Xe bọc thép chống mìn

Aditya Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Aditya

Xe bọc thép kháng mìn

TATA Kestrel Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

TATA Kestrel

Xe bọc thép chở quân

FERRET Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

FERRET

Xe do thám chiến đấu bọc thép

BRDM-2 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BRDM-2

Xe trinh sát bọc thép

OT-64 SKOT Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

OT-64 SKOT

Xe bọc thép chở quân

 BTR 60 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

 BTR 60

Xe thiết giáp chở quân

BTR 152 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR 152

Xe bọc thép chở quân

 BMP-1 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

 BMP-1

Phương tiện chiến đấu bộ binh

T-90M Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-90M

Xe tăng chiến đấu chủ lực

T-90Ms Jun 03, 2021
Xe Tăng Chiến Đấu

T-90Ms

Xe tăng chiến đấu chủ lực

FV432 Jun 03, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

FV432

Xe bọc thép chở quân