Haeseong III Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong III

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Haeseong II Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong II

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Haeseong I Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Haeseong I

Tên lửa hành trình chống hạm

Hyunmoo-3 Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-3

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất

Hyunmoo-2A Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2A

Tên lửa đạn đạo tầm gần

Hyunmoo-2C Jun 15, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2C

Tên lửa đạn đạo tầm gần

Hyunmoo-2B Jun 14, 2021
Bom và Tên Lửa

Hyunmoo-2B

Tên lửa đạn đạo tầm gần

UH-60 Black Hawk Jun 14, 2021
Trực Thăng Chiến Đấu

UH-60 Black Hawk

Trực thăng đa dụng

M9 ACE Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M9 ACE

Xe công binh bọc thép

M270 MLRS Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M270 MLRS

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt

M167 Vulcan Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M167 Vulcan

Pháo nòng xoay

M163 VADS Jun 14, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

M163 VADS

Pháo phòng không tự hành