BTR-80A May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80A

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BTR-80 May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BTR-80K May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BTR-80K

Phương tiện chuyên chở bọc thép

BMP-3M May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-3M

Xe chiến đấu bộ binh

BMP-3K May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-3K

Xe chỉ huy

BMP-3F May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-3F

Phương tiện chiến đấu bộ binh thủy quân lục chiến

BMP-3 May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-3

Xe chiến đấu bộ binh

BMP-2M May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

BMP-2M

Xe chiến đấu bộ binh

TOS-1A May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

TOS-1A

Hệ thống phóng rocket hạng nặng

Tochka-U May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Tochka-U

Hệ thống tên lửa đạn đạo chính xác cao

Smerch May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Smerch

Hệ thống bắn rocket (MRL)

Iskander-E May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

Iskander-E

Hệ thống tên lửa đạn đạo