Page 1 of 2
АК-202 Jun 06, 2022

АК-202

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

АК-200 Jun 06, 2022

АК-200

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-104 Jun 06, 2022

AK-104

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-102 Jun 06, 2022

AK-102

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

AK-101 Jun 06, 2022

AK-101

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

AK-74M Jun 06, 2022

AK-74M

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-15 Jun 06, 2022

AK-15

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-12 Jun 06, 2022

AK-12

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.45mm

AK-308 Jun 06, 2022

AK-308

Súng trường tấn công .308Win Kalashnikov

AK-19 Apr 22, 2022

AK-19

Súng trường tấn công Kalashnikov 5.56mm

Ak-103 Apr 22, 2022

Ak-103

Súng trường tấn công Kalashnikov 7.62mm

AK-105 Apr 22, 2022

AK-105

Một phiên bản nhỏ gọn hiện đại của khẩu AK cổ điển.

Page 1 of 2