Kh-59MK2 May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-59MK2

Tên lửa dẫn đường

Kh-59MK May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-59MK

Tên lửa hành trình không đối đất

Kh-58UShKE May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-58UShKE

Tên lửa chống radar

Kh-58E May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-58E

Tên lửa dẫn đường

Kh-38ME May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-38ME

Tên lửa mô đun tầm gần

Kh-35E May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-35E

Tên lử chống hạm

Kh-31PK May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-31PK

Tên lửa dẫn đường

Kh-31PD May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-31PD

Tên lửa chống radar tốc độ cao

Kh-31P May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-31P

Tên lửa dẫn đường

Kh-31AD May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-31AD

Tên lửa dẫn đường

Kh-29TE May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-29TE

Tên lửa không đối đất

Kh-25MP May 17, 2021
Bom và Tên Lửa

Kh-25MP

Tên lửa dẫn đường chống radar