B05S011 May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

B05S011

Hệ thống vũ khí dẫn đường (GWS)

ATAKA-T  May 18, 2021
Phương Tiện Hỗ Trợ

ATAKA-T 

Hệ thống vũ khí dẫn đường

RVV-SD May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

RVV-SD

Tên lửa không đối không tầm trung

RVV-MD May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

RVV-MD

Tên lửa không đối không tầm gần

RVV-BD May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

RVV-BD

Tên lửa không đối không tầm xa

RVV-AE May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

RVV-AE

Tên lửa dẫn đường không đối không

R-73E/R-73EL May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

R-73E/R-73EL

Tên lửa dẫn đường không đối không

R-33E May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

R-33E

Tên lửa dẫn đường không đối không

R-27T1 May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

R-27T1

Tên lửa dẫn đường không đối không

R-27R1 May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

R-27R1

Tên lửa dẫn đường không đối không

R-27P1 May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

R-27P1

Tên lửa dẫn đường không đối không

MA-31 May 18, 2021
Bom và Tên Lửa

MA-31

Tên lửa mục tiêu