Kamorta Class Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Kamorta Class

Tàu hộ vệ săn ngầm

Lớp Teg Jun 02, 2021
Tàu Hộ Vệ

Lớp Teg

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình

Lớp Talwar Jun 01, 2021
Tàu Hộ Vệ

Lớp Talwar

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường

Lớp Shivalik Jun 01, 2021
Tàu Hộ Vệ

Lớp Shivalik

Tàu hộ vệ tên lửa tàng hình

Lớp Kolkata Jun 01, 2021
Tàu Khu Trục

Lớp Kolkata

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Lớp Ranvir Jun 01, 2021
Tàu Khu Trục

Lớp Ranvir

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Lớp Rajput Jun 01, 2021
Tàu Khu Trục

Lớp Rajput

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Lớp Delhi Jun 01, 2021
Tàu Khu Trục

Lớp Delhi

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường

Shishumar class Jun 01, 2021
Tàu Ngầm

Shishumar class

Type 209/1500

Lớp Sindhughosh Jun 01, 2021
Tàu Ngầm

Lớp Sindhughosh

Tàu ngầm lớp Kilo mang tên 877EKM có tên gọi Ấn Độ là Sindhughosh.

Lớp Kalvari Jun 01, 2021
Tàu Ngầm

Lớp Kalvari

Tàu ngầm diesel

Nerpa K-152 Jun 01, 2021
Tàu Ngầm

Nerpa K-152

Tàu tấn công hạt nhân