Kawasaki T-4 Jun 16, 2021
Máy Bay Không Đối Đất

Kawasaki T-4

Máy bay huấn luyện và cường kích hạng nhẹ

Fuji T-7 Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Fuji T-7

Máy bay huấn luyện sơ cấp

Mitsubishi F-1  Jun 16, 2021
Máy Bay Đa Nhiệm

Mitsubishi F-1 

Máy bay đa nhiệm

KC-130J Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KC-130J

Máy bay vận tải tiếp dầu

F-4E Phantom II Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

F-4E Phantom II

Máy bay chiến đấu ném bom

KC-46 Pegasus Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

KC-46 Pegasus

Máy bay vận tải tiếp dầu

Boeing KC-767 Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Boeing KC-767

Máy bay vận tải tiếp dầu

Kawasaki C-2 Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Kawasaki C-2

Máy bay vận tải quân sự

Kawasaki C-1 Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Kawasaki C-1

Máy bay vận tải quân sự

E-2 Hawkeye Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

E-2 Hawkeye

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm

Boeing E-767 Jun 16, 2021
Máy Bay Hỗ Trợ

Boeing E-767

Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm

Mitsubishi F-2 Jun 16, 2021
Máy Bay Tiêm Kích

Mitsubishi F-2

Máy bay đa nhiệm