ĐẠO LUẬT CHIPS HẠN CHẾ MỞ RỘNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT CHẤT BÁN DẪN Ở TRUNG QUỐC THÊM 5 PHẦN TRĂM

 22-03-2023 23:38

Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Đạo luật Khoa học và CHIPS sẽ giới hạn việc mở rộng năng lực sản xuất chất bán dẫn ở nước ngoài đối với các công ty nhận tài trợ theo đạo luật mới ở mức 5%. 

 Video: