Page 2 of 4
016 Quang Trung Aug 26, 2021

016 Quang Trung

Tàu hộ vệ tên lửa

Mogami Class Jun 17, 2021

Mogami Class

Tàu hộ tống

Abukuma Class Jun 17, 2021

Abukuma Class

Tàu hộ tống

Pohang Class Jun 16, 2021

Pohang Class

Tàu hộ vệ đa năng

Daegu Class Jun 15, 2021

Daegu Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Incheon Class Jun 15, 2021

Incheon Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Ulsan Class Jun 15, 2021

Ulsan Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Abhay Class Jun 02, 2021

Abhay Class

Tàu hộ tống

Veer Class Jun 02, 2021

Veer Class

Tàu hộ tống

Kora Class/Project 25A Jun 02, 2021

Kora Class/Project 25A

Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường

Godavari Class Jun 02, 2021

Godavari Class

Tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường

Brahmaputra Class Jun 02, 2021

Brahmaputra Class

Tàu hộ vệ tên lửa

Page 2 of 4